PRIMARIA COMUNEI VICTORIA

Judetul Braila

Atributii vice primar

PRINCIPALELE ATRIBUTII ALE VICEPRIMARULUI PE BAZA DISPOZITIEI PRIMARULUI NR.2 DIN 06.01.2021
a)1.răspunde de administrarea bunurilor care apartin domeniului public si privat al comunei Victoria şi ia măsuri pentru evidenţa statistică, inventarierea şi controlul permanent ale acestor bunuri. 2.asigură buna organizare si functionare a pazei bunurilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 3.controlează igiena şi salubrizarea locurilor publice şi a produselor alimentare puse în vânzare pentru populaţie cu sprijinul organelor de specialitate. 4.ia masuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale, respectarea normelor de igienă şi sănătate. 5.răspunde de activitaţile social-comunitare, implicit cele legate de instituţiile de învăţământ , sănătate, cultură şi sport. 6.asigură buna desfăşurare a activităţii PSI, ia măsuri ca tot personalul sa respecte normele de sănătate şi securitate în muncă, normele de prevenire şi stingere a incendiilor. 7.asigură organizarea păşunatului pe suprafeţele din patrimoniul comunei Victoria, conform prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. 8.ia masuri privind protectia mediului, controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel pentru asigurarea igienizării comunei Victoria. 9.asigură respectarea prevederilor legale privind normele de protecţia muncii şi a Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă. 10.coordonează activitatea în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, planificarea muncii şi tinerea la zi a evidenţei orelor prestate de către beneficiarii de ajutor social; 11.ia masurile necesare în vederea respectării disciplinei în autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii. 12.asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice proprietatea comunei, instalarea semnelor de circulaţie, desfaşurarea normală a traficului rutier şi pietonal. 13.dispune măsuri ca cetăţenii comunei să poată beneficia de serviciile publice de interes local. 14.asigură aplicarea prevederilor O.G. nr. 21/2002 privind gospodarirea celor două sate componente Victoria şi Mihai Bravu. 15.organizează şi asigură efectuarea curaţeniei în birouri şi celelalte încăperi şi spaţii aferente acestora. 16.exercită controlul asupra activităţilor din târguri, locuri şi parcuri de distracţii şi ia măsuri pentru buna desfaşurare a acestora.